Urine density  
Urine osmolality
(kg/L)   (mosmol/kg))