Urine osmolality (mosmol/kg)
 
Plasma osmolality (mosmol/kg) mL / min
Urine volume (mL/day) L / day